Einige Referenzen

Nikolaus Scherzberg Fotograf Duisburg Essen Köln Düsseldorf

Axel Springer Verlag: www.axelspringer.de

Agri-Capital: www.agri-capital.de

Deutsche Doka: www.doka.com

Dräger Werke: www.draeger.de

EUGIMB: www.kon-ii.de

Hermes Versand: www.myhermes.de

IHK: www.essen.de

Keppler Mediengruppe: www.kepplermediengruppe.de

Lindegas: www.linde-gas.de

McKinsey and Company: www.mckinsey.de

Randstad: www.randstad.de

Sage: www.sage.de

Verkehrsbetriebe Duisburg: www.dvg-duisburg.de